Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 74

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2020/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lao động TBXH Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 24/04/2020
962/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc 20/04/2020
42/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Lao động TBXH Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 09/04/2020
40/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020
37/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế hoạch và đầu tư Nghị đinh số 37/2020/NĐ-CP, về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư(09/04/2020) 30/03/2020
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Về công tác văn thư 05/03/2020
25/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 28/02/2020