Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
276/TB-SNV UBND Tỉnh Thông báo Lao động TBXH Thông báo thi tuyển công chức năm 2020 11/03/2020
64/2018/TT-BTC Các bộ Thông tư Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 30/07/2018
33/2017/TT-BTNMT Các bộ Thông tư Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
1878/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Xây dựng Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền và giao nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, thương mại cho 19/08/2016
09/2016/TT-BTC Các bộ Thông tư Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 18/01/2016
43/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014