Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
75/KH-UBND UBND Tỉnh Thông báo Lao động TBXH Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/05/2020
276/TB-SNV UBND Tỉnh Thông báo Lao động TBXH Thông báo thi tuyển công chức năm 2020 11/03/2020
26/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 15/11/2019
103/KH-UBND UBND Tỉnh Thông báo Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. 13/06/2019
64/2018/TT-BTC Các bộ Thông tư Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 30/07/2018
33/2017/TT-BTNMT Các bộ Thông tư Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
1846/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 26/09/2016