Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Các phòng ban

Xem với cỡ chữAA

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

(14:21 | 10/07/2018)

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1.  Văn phòng Ban:

-  Điện thoại: 02973.994771.

-  Điện thoại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02973.994959

-  Email: kktpq@kiengiang.gov.vn

-  Email: vp.kktpq@kiengiang.gov.vn

-  Mail Lãnh đạo phòng và chuyên viên

mtmhiep.kktpq@kiengiang.gov.vn

lhgiang.kktpq@kiengiang.gov.vn

lmquy.kktpq@kiengiang.gov.vn

bttlan.kktpq@kiengiang.gov.vn

ntly.kktpq@kiengiang.gov.vn

ndoai.kktpq@kiengiang.gov.vn

ntduy.kktpq@kiengiang.gov.vn

2.  Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây Dựng:

-  Điện thoại: 02973.994767.

-  Mail Lãnh đạo phòng và chuyên viên

ltson.kktpq@kiengiang.gov.vn

lmkhai.kktpq@kiengiang.gov.vn

ntthuyen.kktpq@kiengiang.gov.vn

nvhung.kktpq@kiengiang.gov.vn

dttruc.kktpq@kiengiang.gov.vn

tnson.kktpq@kiengiang.gov.vn

dthoang.kktpq@kiengiang.gov.vn

vcky.kktpq@kiengiang.gov.vn

hvan.kktpq@kiengiang.gov.vn

3.  Phòng Quản lý Doanh nghiệp:

-  Điện thoại: 02973.994772.

-  Mail Lãnh đạo phòng và chuyên viên

pmy.kktpq@kiengiang.gov.vn

ttymua.kktpq@kiengiang.gov.vn

4.  Phòng Quản lý Đầu tư:

-  Điện thoại: 02973.994768

-  Mail Lãnh đạo phòng và chuyên viên

lvhieu.kktpq@kiengiang.gov.vn

htbay.kktpq@kiengiang.gov.vn

nvlap.kktpq@kiengiang.gov.vn

ntbinh.kktpq@kiengiang.gov.vn

pbtrinh.kktpq@kiengiang.gov.vn

5.  Phòng Kế hoạch Tổng hợp:

-  Điện thoại: 02973.970980

- Mail Lãnh đạo phòng và chuyên viên

cvut.kktpq@kiengiang.gov.vn

lvphuong.kktpq@kiengiang.gov.vn

nhthien.kktpq@kiengiang.gov.vn

ttvinh.kktpq@kiengiang.gov.vn.

ttthom.kktpq@kiengiang.gov.vn.

6.  Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

-Điện thoại: 02973.608138

- Mail Lãnh đạo phòng và chuyên viên

tvcuong.kktpq@kiengiang.gov.vn

ldvang.kktpq@kiengiang.gov.vn

nlnthinh.kktpq@kiengiang.gov.vn

nthoa.kktpq@kiengiang.gov.vn