Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

(10:25 | 08/01/2018)

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Ngày 29/12/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã phối hợp cùng với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016.  Trong Hội nghị  tập thể cùng bàn bạc, đánh giá những nội dung sau:

- Đánh giá tổng kết tình hình hoạt động năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015

- Những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; bên cạnh đó thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

- Đoàn Chủ tịch lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức; trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi góp phần làm tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác và cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 mà Nghị quyết đã đề ra.

Kết thúc Hội nghị, tập thể cán bộ, công chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã thống nhất 100% các chỉ tiêu khen thưởng, kế hoạch hoạt động và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị UBND tỉnh tặng thưởng trong năm 2016.